Regulamin

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNEGO CZYŃMY DOBRO

§ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Portal”- portal internetowy „JESTEŚCIESWIATLEM” dostępny pod adresem www.jestescieswiatlem.pl
 2. Organizator – Stowarzyszenie Charytatywne Czyńmy Dobro (zwana dalej również Stowarzyszeniem oraz Administratorem) z siedzibą w Chorzemin 167, 64-200 Wolsztyn przy ul. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o nadanym NIP : 9231704533, REGON: 366183570; adres do korespondencji: ul. Dworcowa 5a, 64-200 Wolsztyn, adres poczty elektronicznej: kontakt@jestescieswiatlem.pl.
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację,
 5. „Partner” – Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację, pod warunkiem dokonania przez Fundację pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Partnera,
 6. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: a) dostarczanie Użytkownikowi informacji o działaniach Stowarzyszenia, b) uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Stowarzyszenia, c) przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia.
 7. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej Organizatora.
 8. Projekt – program organizowany i zarządzany przez Stowarzyszenie, mający na celu umożliwienie Uczestnikom udzielenia wsparcia finansowego na rzecz realizacji Celów Statutowych Stowarzyszenia, opisanych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 9. Konto Bankowe – rachunki bankowe Stowarzyszenia prowadzone w Banku PKO BP, na które należy dokonywać przelewów celem przekazania darowizny na realizację Celów Statutowych Stowarzyszenia zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 10. PayU – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Czyńmy Dobro z siedzibą w Chorzemin 167, 64-200 Wolsztyn
 2. Z Stowarzyszeniem można się skontaktować e-mailowo pod adresem kontakt@jestescieswiatlem.pl 
 3. Dane osobowe Uczestników danego Projektu wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, która ma na celu poinformowanie gości odwiedzających stronę internetową Fundacji o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem jestescieswiatlem.pl a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 5. W celu umożliwienia płatności online następuje przekierowanie do serwisu www.payu.pl, którego administratorem jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495,

§ 4. [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]

 1. Korzystanie ze strony internetowej Organizatora wymaga:
 2. a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach;
 3. b) adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie;
 4. c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli;
 5. d) włączonej obsługi „cookies”.
 6. Stowarzyszenie oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy zbiórek, mogą być przygotowywane przez Stowarzyszenie na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Stowarzyszenie w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane  osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Stowarzyszenia o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Stowarzyszenie uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 1. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Stowarzyszenie. 
 2. Stowarzyszenie ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 3. Stowarzyszenie w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp
 4. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.

 

§ 5 PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Uczestnicy dokonują darowizn w celu udzielenia Stowarzyszenia wsparcia finansowego na rzecz realizacji jej Celów Statutowych. Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na pomocy rodzinom i dzieciom w Polsce, pomocy bezdomnym, pomocy rodzinom i dzieciom w krajach Afryki,
 2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane poprzez stronę internetową Stowarzyszenia. W celu dokonania darowizny należy kliknąć w zakładkę „Wspieram” i wskazać cel darowizny, wybrać jeden ze sposobów przekazania darowizny, podać dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) i wysokość darowizny pieniężnej, a następnie postępować według wskazówek PayU.
 3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego.
 4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie www.payu.pl oraz z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.
 5. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Stowarzyszenie. Zbiórki mogą być prowadzone przez Stowarzyszenie samodzielnie lub we współpracy z Partnerem, inną Fundacją na mocy odrębnego porozumienia.
 6. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. W przypadku przekazania Darowizny przez usługę SMS oraz przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 8. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej. Warunki korzystania z usługi PayU Express określone zostały poniżej:
 9. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Darczyńca kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Fundacji) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem
 10. Darczyńca, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu może wybrać opcję zapisania i zapamiętania karty. W takiej sytuacji, dane Darczyńca zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. Dane karty Darczyńca nie są przechowywane przez Fundację i nie są dla niej w żaden sposób dostępne.
 11. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Darczyńca zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy zapamiętanej karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty.
 12. Usługa PayU Expres umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Użytkownika Darowizny na rzecz Stowarzyszenia, w ramach Stałej Pomocy na rzecz wybranego przez Użytkownika Partnera, dla którego Stowarzyszenie umożliwia w Portalu przekazywanie Darowizny w tej formie. Użytkownik określa jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Darowizny.
 13. W ramach Konta Darczyńca widoczne są wszystkie cykliczne Darowizny, każdą z nich Darczyńca może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć cykliczne przekazywanie Darowizny lub zmienić jego parametry takie jak: data obciążenia rachunku czy kwota Darowizny. Po wyłączeniu danej cyklicznej Darowizny, kolejna kwota tej Darowizny nie obciąży rachunku bankowego Użytkownika.
 14. W ramach Konta Darczyńca może również w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi PayU Expres usuwając dane karty.
 15. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

  1.Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie             internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.

  2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji                      prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.

  3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie

  4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za                         pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany                 przez Użytkownika

  5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w                    Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie                          zamieszczonych informacji

   6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych              podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi                    adresami. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. 2
 2. . Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres kontakt@jestescieswiatlem.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2019 r.